EIGHT百利株式会社1965年由八百博一先生创立;以专业制造作业工具(内六角扳手,内六角棒,T型内六角扳手,L型内六角扳手)为营业项目,取得了日本JIS认证,同时EIGHT以一流的铸造水准,严格的品质管理,取得日本手动工具(内六角扳手)最信赖的高端品牌.

< >
1 / 2
 • 大图
 • 列表

  62  

件商品
 • 商品信息
 • 品牌 型号 规格 扳手头形状(球头/平头)
  销售价
  价格说明:
  销售价:
  是指普通会员最终购买商品的价格。

  会员价或折扣价:
  是指通过企业认证的会员,可享的专属审批折扣价。
  预计出货日
 • 购买数量
 • 百利
  EIGHT
 • BHS-7
 • 1.5,2,2.5,3,4,5,6mm
 • 球头
 • ¥ 108.90
 • 有库存
百利 内六角扳手套装,球头型 7件套,BHS-7
销售价: ¥ 108.90
订货号: MDK759
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • 百利
  EIGHT
 • BHS-8
 • 1.5,2,2.5,3,4,5,6,8mm
 • 球头
 • ¥ 138.90
 • 有库存
百利 内六角扳手球装,平头型 8件套,BHS-8
销售价: ¥ 138.90
订货号: MDK760
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • 百利
  EIGHT
 • BHS-9
 • 1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10mm
 • 球头
 • ¥ 168.90
 • 有库存
百利 内六角扳手套装,球头型 9件套,BHS-9
销售价: ¥ 168.90
订货号: MDK761
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • 百利
  EIGHT
 • TLS-6
 • 1.5,2,2.5,3,4,5mm
 • 球头
 • ¥ 84.89
 • 有库存
百利 内六角扳手套装,球头型 6件套,TLS-6
销售价: ¥ 84.89
订货号: MDK762
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • 百利
  EIGHT
 • TLS-7S
 • 1.5,2,2.5,3,4,5,6mm
 • 球头
 • ¥ 108.90
 • 有库存
百利 内六角扳手套装,球头型 7件套,TLS-7S
销售价: ¥ 108.90
订货号: MDK763
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • 百利
  EIGHT
 • TLS-8
 • 1.5,2,2.5,3,4,5,6,8mm
 • 球头
 • ¥ 138.90
 • 有库存
百利 内六角扳手套装,球头型 8件套,TLS-8
销售价: ¥ 138.90
订货号: MDK764
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • 百利
  EIGHT
 • TLS-9
 • 1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10mm
 • 球头
 • ¥ 168.90
 • 有库存
百利 内六角扳手套装,球头型 9件套,TLS-9
销售价: ¥ 168.90
订货号: MDK765
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • 百利
  EIGHT
 • LHS-6
 • 1.5,2,2.5,3,4,5mm
 • 平头
 • ¥ 63.89
 • 有库存
百利 内六角扳手,平头加长型 6件套,LHS-6
销售价: ¥ 63.89
订货号: MDK766
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • 百利
  EIGHT
 • LHS-7
 • 1.5,2,2.5,3,4,5,6mm
 • 平头
 • ¥ 76.89
 • 有库存
百利 内六角扳手,平头加长型 7件套,LHS-7
销售价: ¥ 76.89
订货号: MDK767
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • 百利
  EIGHT
 • LHS-8
 • 1.5,2,2.5,3,4,5,6,8mm
 • 平头
 • ¥ 98.99
 • 有库存
百利 内六角扳手,平头加长型 8件套,LHS-8
销售价: ¥ 98.99
订货号: MDK768
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • 百利
  EIGHT
 • LHS-9
 • 1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10mm
 • 平头
 • ¥ 128.90
 • 有库存
百利 内六角扳手,平头加长型 9件套,LHS-9
销售价: ¥ 128.90
订货号: MDK769
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • 百利
  EIGHT
 • TS-6
 • 1.5,2,2.5,3,4,5mm
 • 球头
 • ¥ 74.89
 • 有库存
百利 球头内六角扳手,公制6件套,TS-6
销售价: ¥ 74.89
订货号: MDK770
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • 百利
  EIGHT
 • TS-7S
 • 1.5,2,2.5,3,4,5,6mm
 • 球头
 • ¥ 89.89
 • 有库存
百利 球头内六角扳手,公制 7件套,TS-7S
销售价: ¥ 89.89
订货号: MDK771
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • 百利
  EIGHT
 • TS-8
 • 1.5,2,2.5,3,4,5,6,8mm
 • 球头
 • ¥ 108.90
 • 有库存
百利 球头内六角扳手, 公制8件套,TS-8
销售价: ¥ 108.90
订货号: MDK772
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • 百利
  EIGHT
 • TS-9
 • 1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10mm
 • 球头
 • ¥ 148.90
 • 有库存
百利 球头内六角扳手, 公制9件套,TS-9
销售价: ¥ 148.90
订货号: MDK773
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • 百利
  EIGHT
 • RS-6
 • 1.5,2,2.5,3,4,5mm
 • 平头
 • ¥ 54.89
 • 有库存
百利平头内六角扳手,公制 6件套
销售价: ¥ 54.89
订货号: MDK774
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • 百利
  EIGHT
 • RS-8
 • 1.5,2,2.5,3,4,5,6,8mm
 • 平头
 • ¥ 86.89
 • 有库存
百利平头内六角扳手,公制 8件套
销售价: ¥ 86.89
订货号: MDK776
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • 百利
  EIGHT
 • RS-9
 • 1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10mm
 • 平头
 • ¥ 118.90
 • 有库存
百利平头内六角扳手,公制 9件套
销售价: ¥ 118.90
订货号: MDK777
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • 百利
  EIGHT
 • TL-1.5
 • 1.5mm
 • 球头
 • ¥ 10.89
 • 有库存
百利加长内六角扳手,公制球头型 1.5mm,TL-1.5
销售价: ¥ 10.89
订货号: MDK783
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • 百利
  EIGHT
 • TL-2.0
 • 2mm
 • 球头
 • ¥ 11.89
 • 有库存
百利加长内六角扳手,公制球头型 2mm,TL-2.0
销售价: ¥ 11.89
订货号: MDK784
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • 百利
  EIGHT
 • TL-2.5
 • 2.5mm
 • 球头
 • ¥ 12.89
 • 有库存
百利加长内六角扳手,公制球头型 2.5mm,TL-2.5
销售价: ¥ 12.89
订货号: MDK785
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • 百利
  EIGHT
 • TL-3.0
 • 3mm
 • 球头
 • ¥ 14.89
 • 有库存
百利加长内六角扳手,公制球头型 3mm,TL-3.0
销售价: ¥ 14.89
订货号: MDK786
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • 百利
  EIGHT
 • TL-4.0
 • 4mm
 • 球头
 • ¥ 16.89
 • 有库存
百利加长内六角扳手,公制球头型 4mm,TL-4.0
销售价: ¥ 16.89
订货号: MDK787
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • 百利
  EIGHT
 • TL-5.0
 • 5mm
 • 球头
 • ¥ 20.89
 • 有库存
百利加长内六角扳手,公制球头型 5mm,TL-5.0
销售价: ¥ 20.89
订货号: MDK788
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • 百利
  EIGHT
 • TL-6.0
 • 6mm
 • 球头
 • ¥ 23.89
 • 有库存
百利加长内六角扳手,公制球头型 6mm,TL-6.0
销售价: ¥ 23.89
订货号: MDK789
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • 百利
  EIGHT
 • TL-8.0
 • 8mm
 • 球头
 • ¥ 33.89
 • 有库存
百利加长内六角扳手,公制球头型 8mm,TL-8.0
销售价: ¥ 33.89
订货号: MDK790
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • 百利
  EIGHT
 • TL-10
 • 10mm
 • 球头
 • ¥ 44.89
 • 有库存
百利加长内六角扳手,公制球头型 10mm,TL-10
销售价: ¥ 44.89
订货号: MDK791
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • 百利
  EIGHT
 • TL-12
 • 12mm
 • 球头
 • ¥ 89.89
 • 有库存
百利加长内六角扳手,公制球头型 12mm,TL-12
销售价: ¥ 89.89
订货号: MDK792
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • 百利
  EIGHT
 • TL-14
 • 14mm
 • 球头
 • ¥ 128.90
 • 有库存
百利加长内六角扳手,公制球头型 14mm,TL-14
销售价: ¥ 128.90
订货号: MDK793
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • 百利
  EIGHT
 • TL-17
 • 17mm
 • 球头
 • ¥ 178.90
 • 有库存
百利加长内六角扳手,公制球头型 17mm,TL-17
销售价: ¥ 178.90
订货号: MDK794
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • 百利
  EIGHT
 • TL-19
 • 19mm
 • 球头
 • ¥ 258.90
 • 有库存
百利加长内六角扳手,公制球头型 19mm,TL-19
销售价: ¥ 258.90
订货号: MDK795
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • 百利
  EIGHT
 • LH-1.5
 • 1.5mm
 • 平头
 • ¥ 5.39
 • 有库存
加长内六角扳手,百利平头型,1.5mm
销售价: ¥ 5.39
订货号: MDK818
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • 百利
  EIGHT
 • LH-2.0
 • 2mm
 • 平头
 • ¥ 6.69
 • 有库存
加长内六角扳手,百利平头型,2mm
销售价: ¥ 6.69
订货号: MDK819
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • 百利
  EIGHT
 • LH-2.5
 • 2.5mm
 • 平头
 • ¥ 8.29
 • 有库存
加长内六角扳手,百利平头型,2.5mm
销售价: ¥ 8.29
订货号: MDK820
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • 百利
  EIGHT
 • LH-3.0
 • 3mm
 • 平头
 • ¥ 9.49
 • 有库存
加长内六角扳手,百利平头型,3mm
销售价: ¥ 9.49
订货号: MDK821
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • 百利
  EIGHT
 • LH-4.0
 • 4mm
 • 平头
 • ¥ 11.89
 • 有库存
加长内六角扳手,百利平头型,4mm
销售价: ¥ 11.89
订货号: MDK822
库存: 有库存
加入购物车
- +